İzci Oyunları

OYUN
“Oyun, insan hayatının her evresinde var olan bir etkinliktir.” İbn-i Sina da çocukken oyun oynamayı çok severmiş. Bir gün onun üstün yeteneklerini sezen bir ihtiyar, sokakta oynayan İbn-i Sina’ya, “Sen çok akıllı bir çocuksun, ilerde büyük bir bilgin olacaksın. Sana oyun yakışmaz. Git de dersine çalış” deyince, küçük

İbn-i Sina şöyle cevap vermiş: “Her yaşın bir hali vardır, çocukluk çağına uygun düşen de oyundur!”
Oyun, çocukta doğuştan gelen bir tabiat ve Allah’ın onda yarattığı bir içgüdüdür.


Oyun, çocuğun ilerideki yaşamında yapacağı işlerin, yaşamında basit bir misalidir. Yazılı kaynaklardan öğrenilmiştir ki, Hz. Süleyman (as.) çocukken, mahkeme kurup hükümler vermiş. Fatih Sultan Mehmet’te bahçe havuzunun iki yanına oyuncak gemiler yerleştirip bunları top ve mermi atışıyla savaştırmış. Oyun, çocuğun duygularını, özlemlerini, korkularını, kısaca iç dünyasını yansıttığı bir tiyatro sahnesidir.
► Oyun, çocuğun dünya hakkındaki bilgisini geliştiren başlıca araçtır.
► Oyun, çocuğun en ciddi işidir.
► Oyun, çocuğun dili ve etkin bir anlatma aracıdır.
► Oyun, çocuğun gerçek dünyayla, hayal dünyası arasındaki köprüsüdür.
► Oyun, çocuğun öğrenme sürecini attığı ilk adımdır.

GENEL OYUNLAR

(Her Basamaktaki İzcilerle Oynanabilir Oyunlar)

LEYLEK DÖĞÜŞÜ

İki izci ortaya gelip bir ayaklarını havaya kaldırırlar. Avuç içlerini birbirlerine vurarak karşı tarafın dengesini bozmaya çalıĢırlar. Ġlk düĢen ya da ayağını yere koyan oyunu kaybeder.
ZIPLA
Ġzciler daire olurlar. Dairenin ortasında lider veya bir izci elindeki 6-7 m uzunluğundaki bir ipin ucuna bağlı, içi su dolu bir pet ĢiĢeyi çevirmeye baĢlar. Ġzciler Çevrilen pet ĢiĢenin üstünden zıplarlar. Zıplayamayan, ipe ayağı takılan oyundan elenir. Sona kalan birinci olur.
LĠDER KĠM
Bir ebe seçilerek dıĢarı çıkarılır. Bir izci lider olur. Lider ne yaparsa herkes onu yapar. Ebe içeri alınır. Ona liderin kim olduğu sorulur. Bulursa alkıĢlanır ve baĢka bir ebe seçilir.
LĠDER DEDĠ KĠ
Oyunun Ġçeriği; Bir grup izci seçilir lider dedi ki komutu verilir ve liderin dediklerinin yapılması istenir. Fakat lider dediki demez ise lider ne yaparsa yapsın tekrarlayan oyundan elenir. YarıĢma sonunda galip olan hediyesini alır.
AġURE
Her obaya veya (her bir Ģahsa) aĢure malzemelerinin ismini veriyoruz.
AĢure denince her oba (ya da herkes) ayağa kalkar Ģeker denince Ģeker obası ayağa kalkar. AĢure bir tatlı türüdür derken aĢure sözü ile ayağa kalkılır. Türüdür sözü ile oturulur.
ÜÇ TAġLA DERE GEÇME Ġzciler 8-10 kiĢilik gruplara ayrılır. Her grup baĢı önünde 3 yassı taĢ vardır. ĠĢaret verilince izci iki taĢı yere koyar ve onların üzerine basar. Üçüncü taĢı öne koyar ona basar, arkadaki taĢı alır öne koyar, bu suretle hiç yere basmadan yarıĢ yerine kadar gider. KarĢıda kendi grubunun yarısı bulunur, bunlardan biri aynı Ģekilde geri gelir ve oyun böylece devam eder. Hangi grup evvel bitirirse oyunu kazanır. (Yere basan oyuncu baĢladığı yerden tekrar baĢlar.)
HALAT ÇEKME
Yere paralel iki çizgi çekilir. Ġzciler iki eĢit guruba ayrılır. Çizgiler arasında, halat üzerine bir fular bağlanır. Halatı çekerek fuları kendi tarafına geçiren grup kazanır.
Ġzci Oyun, AlkıĢ ve MarĢlar Kitapçığı (Ağustos 2017) www.asilder.org Sayfa 7
TREN Ġzciler 8-10 kiĢilik gruplara ayrılır. Gruplar tek sıra derin kol vaziyetinde dururlar. Her grubun önüne 15-20m kadar uzağa bir taĢ, sopa veya herhangi bir Ģey dikilir. ĠĢaret verilince grupların birinci izcileri koĢarlar, öne konmuĢ olan iĢaretin arkasından dolaĢır, kendi grubunun arkasından dolaĢır ve ikinci izcinin omzuna veya kalçasına tutunur. Bu defa ikisi birden aynı Ģekilde koĢarlar ve üçüncü izciye bağlanırlar. Bu Ģekilde devam edip son izci de dolaĢtıktan sonra yerlerine gelirler ve esas vaziyete beklerler. Hangi grup evvel bitirirse oyunu kazanır.
ÜÇ AYAKLI KOġU Ġki izci yan yana durur. Birinin sağ ayağı diğerinin sol ayağına bağlanır. Bu Ģekilde üç ayak olmuĢ izciler bir sırada dururlar. Verilen iĢaret üzerine koĢmaya baĢlarlar. VarıĢ yerine kim evvel gelirse yarıĢı kazanır. KELĠMEDEN TELGRAF Ġzciler halka olur otururlar. Lider bir kelime söyler. Ġzciler bu kelimeyi teĢkil eden her harfi kullanarak anlamlı bir telgraf yazarlar. Her harf yeni oluĢacak kelimenin baĢ harfi olacaktır. Örnek: ( Ġzci) ; Ġzmir izcileri cumaya Zonguldak’tadır. (Kitap); Ġzci kamplarındaki pilavların tuzu azdır. (Kuyu); Uğur, kamp yemeklerini unutamıyor. RESĠM ÇĠZMEK Ġzciler iki veya daha fazla gruba ayrılırlar. Gruplar derin kolda dizilirler. En aĢtakilere her hangi bir resim (örneğin, bir öküz baĢı, bir evin damı, bir insanın bacakları.) yarısı çizilerek verilir. ĠĢaret verilerek kâğıt elden ele dolaĢır ve her izci resmin bir parçasını çizerek tamamlar. Ġyi benzeten grup birinciliği kazanır. DÜĞÜMLEMEK Ġzciler iki denk gruba ayrılır. Her grubun uzun bir ipi vardır. Gruplar bir sıra geniĢ kol durumunda karĢılıklı dururlar. Verilen iĢaret üzerine her izci sırası geldikçe kör düğüm veya kısaltma düğümü yapar ve arkadaĢına verir. Hangi grup doğru olarak önce bitirirse oyunu kazanır.
ENGELLĠ ATASÖZÜ
Tüm grup üyelerini üç eĢit parçaya böleriz. Ġki grup beĢ metre mesafe aralıklarla birbirini görecek Ģekilde otururken tam ortalarında ayakta bir grup olur. Gruplardan birisine lider kulaktan bir atasözü veya özdeyiĢ söyler. Atasözü söylenen grup bu sözü sandalyede oturan diğer gruba iletmeye çalıĢırken ayaktaki grup engel olmaya çalıĢır. (Bağırarak ve el kol hareketi yaparak).
Ġzci Oyun, AlkıĢ ve MarĢlar Kitapçığı (Ağustos 2017) www.asilder.org Sayfa 8
KURT – KUZU (KUYRUK KOPARMA)
Ġzciler iki gruba ayrılır, herkes önündekinin beline sarılır. En öndekiler diğer grubun en sonundakini koparmaya çalıĢır. Kopanlar koparan grubun içine katılır. Kaç kiĢi koparılıp katılırsa o kadar puan alır.
NASIL BĠTECEK ALMANYA
Duvara bir kâğıt asılır. Ġlk izci bir resme baĢlar fakat neyi çizdiğini diğerlerine söylemez. Resmin bir iki çizgisini çizer. Diğerleri devam ederler. Sonunda ilk izci ne düĢündüğünü söyler. Herhalde bol bol gülerler
AYAKKABI ZĠMBABVE
Ekipler-obalar ayakkabılarını çıkartıp odanın bir köĢesine koyarlar. Düdük iĢareti ile koĢarak ayakkabılarını giyerler bağlarını bağlarlar ve koĢarak yerlerine dönerler. Ġlk bitiren takım kazanır.
ELMA – SĠMĠT YEDĠRME YARIġI
Gözleri bağlı ikiĢer yarıĢmacı birbirlerine simit ya da elma yedirmeye çalıĢır. Önce bitiren kazanır. Ya da elma veya simit ipe bağlanarak asılır. Herkes kendi yemeye çalıĢır. Önce bitiren kazanır.
MAZDOORI PAKĠSTAN
Oyun açık havada veya büyük bir salonda 30 kiĢi ile oynanır. Ġki eĢit takıma ayrılan izciler birer lider seçerler. Biraz aralıkla karĢılıklı dizilirler. Birinci takım Mazdoor emekçilerdir. Oyuna emekçiler baĢlar. KarĢı takıma hep birlikte bizler çok iyi iĢ yaparız bizden iyisini bulamasınız diye hep bir ağızdan seslenirler. Diğer takımın lideri ne iĢ yaparsınız diye sorar. Emekçiler. Her iĢi yaparız Derler. Diğeri Öyle ise yapın deyince her biri sessiz olarak bir mesleği tanıtan hareketler yapmaya baĢlarlar. Diğer takım bu meslekleri bulacaktır.
PINATA MEKSIKA
Pinata Meksikalıların hiç durmaksızın yaptıkları Ģenliklerde çocukları eğlendirmek için oynadıkları bir oyun. Bunun için, ilk önce kartondan (veya kâğıttan bir kap yapılacaktır. Kap çeĢitli parçalarla süslenecektir. Renkli kurdeleler, origami, kâğıt çiçekler kullanılabilir Bu kutu bir iple Havaya asılacak ve bir lider bir halat ile bunun yüksekliğini süratle değiĢtirecek donananımı yapabilecektir. Oyuna katılacakların ya kutuya bol miktarda Ģeker vermiĢ olması veya WAGGGS DüĢünce fonuna 500000 TL ödemiĢ olması gerekir. Oyuncular çok olur ise kura ile sıraya koyulur. Ġlk sırada olanın gözü bağlanır. Liderlerden birisi onu üç defa çevirdikten sonra eline 1 metre uzunluğunda bir sopa verir. Bundan sonra çocuk serbest bırakılır. Çocuğun Pinataya üç defa vurma hakkı vardır. Seyirciler çocuk vurma noktasından uzaklaĢırsa yoooo! Diye bağırır. YaklaĢırsa pinata Ģarkısı söylenir. ġarkıyı orada öğreneceğiz. Lider pinatayı yukarı aĢağı indirerek kaçırabilir. Kutu parçalanınca herkes Ģekerleri kapıĢır.
Ġzci Oyun, AlkıĢ ve MarĢlar Kitapçığı (Ağustos 2017) www.asilder.org Sayfa 9
KÜLAH GĠYME
Bir ebe seçilir. Öteki çocuklar kendilerine birer eĢ seçerler. EĢler el ele tutuĢurlar.
Ebe orta yerde durur, baĢında bir külah vardır. Ebe bir çocuğa sorar:
 Bu külahı kim giyer?
Bu soruyu sorulan çocuğun eĢi yanıtlar:
 Giyse, giyse Mehmet giyer, der.
Bu kez Mehmet’in eĢi yanıt verir:
 Benim Mehmet’im giymez, Ahmet giyer, der.
Bu kez de Ahmet’in eĢi yanıtlar. Oyun böylece sürer.
Çabuk yanıt vermeyen, ya da ĢaĢıran çocuk ve eĢi oyundan çıkarlar. En sona kalan çift alkıĢlanır.
ROBOT GUNEY AFRĠKA
Takımlarla oynanır. Her takıma ortasında daire Ģeklinde yeĢil ve kırmızı olan iki kart veriri kırmızı yanlıĢ ve dur yeĢil doğru ve devam et demektir. Liderler doğru veya yanlıĢ on iki cümleler hazırlarlar. Bu sorular oynayan izcilerin seviyesine göre hazırlanır. Örneğin Evde uçan sineklerden bir zarar gelmez (Yanlış). Bakteriler zararlıdır(Yanlış çünkü yararlıları da vardır). Hayka çıkarken uzun kollu bir gömlek ve Ģaka giyilmelidir (Doğru). Bu kartlar her takımın önünde yere deste ile koyulur. Küçük izciler sıra ile kartları açarak çıkan cümleyi okur. Doğru olduğunu düĢünüyor ise yeĢil karta yanlıĢ olduğunu düĢünüyor ise kırmızı karta koyarlar. En fazla doğru yapan takım kazanır.
KÖġE KAPMACA
Bu oyunu oynayacak çocukların sayısından bir eksik sayıda köĢe saptanır. ( köĢe yoksa yere tebeĢirle aynı sayıda daire çizilir.) Çocuklar sayıĢarak, aralarından bir ebe seçerler. Ebe ortada durur, öteki çocuklar köĢelerine geçerler. Oyun baĢlayınca, çocuklar köĢelerini ( yerlerini ebenin kapmasına olanak vermemeye çalışarak ) değiĢtirmeye çalıĢırlar. Bu değiĢtirme sırasında ebe baĢka bir köĢeye geçmek üzere olan çocuğun yerini kapmaya çalıĢır. Kaparsa, yerini aldığı çocuk ebe olur. Oyun böylece sürer.
KöĢe kapmaca oyununda, çocukların durdukları köĢelere üniteye uygun adlar verilebilir. Adların belirlenmesini, öğretmen çocuklara yaptırır. Örneğin; Gün adları, mevsim adları, renk adları vb.
PAS VER (PASS ON) HĠNDĠSTAN
Ġlk önce içinde birden ona kadar numaralar yazılı kâğıtlar olan bir torba hazırlanır. Bir daire Ģeklinde ayakta veya oturarak duran izciler torbayı sıra ile birbirlerine verirler. Lider düdük çalınca torba kimde ise torbadan bir kâğıt alır. Çıkan numaraya göre Türenin ilgili maddesini (Ergin izciler ise türe ile ilgili bir atasözü veya önemli bir kişinin sözünü de söyler). Numaralar bitene kadar oyun devam eder. Bu Ģekilde Türenin tüm maddeleri tekrar edilmiĢ hatırlanmıĢ olur.
Ġzci Oyun, AlkıĢ ve MarĢlar Kitapçığı (Ağustos 2017) www.asilder.org Sayfa 10
ADA (ESĠR KAPMACA)
Oyuncular iki gruba ayrılırlar. Her grup kendisine bir kale belirler. Kale bir duvarın köĢeleri ya da KarĢılıklı iki ağaç olabilir. Oyuncuların amacı rakip kaleye dokunarak ele geçirmek ya da rakip oyuncuları esir almaktır. Her grup karĢılıklı olarak birer oyuncu gönderir. Sonra çıkan oyuncu önce çıkan oyuncuya dokunursa onu esir alabilir. Önce çıkan oyuncu, sonra çıkan ve kalede bekleyen oyunculara yakalanmadan rakip kaleye dokunmaya ya da esir olmuĢ arkadaĢlarına dokunarak onları kurtarmaya çalıĢır. Bütün oyuncuları esir alınan ya da kalesine rakip oyuncu tarafından dokunulan grup oyunu kaybeder.
KARIġIK KELĠMELER FRANSA
Her ekibe eĢit sayıda harfi olan kelimelerin harfleri karıĢık olarak verilir. Belli zamanda en fazla doğru kelimeyi bulan veya verilen kelimelerin hepsini ilk yapan oyunu kazanır
DOKUNMA
Bu oyun kolaydan zora doğru üç aĢamada oynanmalıdır. Çocuklar, her üç aĢamada da, tere ya da iskemlelere, yarım ay biçiminde oturtulurlar.
 Öğretmenin göstermesiyle
Öğretmen, elini kendi baĢına koyar, çocuklara “baĢına dokun” der, çocuklar, öğretmene öykünürler, ellerini kendi baĢlarına dokundururlar. Aynı oyun “eline dokun”, “dizine dokun”, “kulağına dokun”…vb. sözlerle sürdürülür.
 Öğretmen göstermeden
Dokunma oyunu bu kez, öğretmenin söylediği yerlere kendisi dokunmadan oynanır. Öğretmen buyruk verir, çocuklar yaparlar.
 ġaĢırtma yapılarak
Çocuklar, öğretmenin “dokun” dediği yerleri iyice öğrendikten sonra, aynı oyun, bu kez de ĢaĢırtmacalı olarak oynanır. Öğretmen, kimi kez söylediği yere dokunur; kimi kez de baĢka yere dokunur. Örneğin; kendisi,” kendi koluna dokunurken, çocuklara “baĢına dokun” der. Çocuklar (öğretmenin kendi koluna dokunarak yaptığı şaşırtmacaya kanmadan ) kendi baĢlarına dokunabilmelidirler.
Doğal ki, bütün çocuklar doğru yere ĢaĢırmadan dokunmayı yapabilirler. Kimi doğru, kimi yanlıĢ yapabilir. Bu durumda ise gülüĢmeler olur, neĢeli bir ortam oluĢur. Oyuna baĢka baĢka zamanlarda, çocuklar ĢaĢırmadan yapıncaya kadar yinelenebilir.
CONĠ ELLERĠNĠ ÇIRPSANA KOLOMBIYA
Ġzciler bir halka yapar. Ve bir yeri boĢ bırakırlar. Ġki izci sırt sırta dairenin dıĢında durur. ĠĢaretle dairenin dıĢında birbirlerine doğru aksi yönden koĢmaya baĢlarlar. KarĢılaĢtıklarında havaya sıçrayarak ellerini çırparlar. Bundan sonra boĢ yere doğru koĢmaya baĢlarlar. Yeri kapamayan kaybeder ve yeni seçilen bir izci ile oyun devam eder. Üç defa kaybedene bir ceza verilir.
Ġzci Oyun, AlkıĢ ve MarĢlar Kitapçığı (Ağustos 2017) www.asilder.org Sayfa 11
ġĠġEYĠ ĠLK ÖNCE KĠM DOLDURACAK AVUSTURALYA
Takımlar halinde oynanır bir çizgi üzerinde duran takımlar karĢılıklı iki çizgide bulunan biri dolu kovadan su alarak diğer çizgideki boĢ ĢiĢeye su taĢıyacaklardır. Bu iĢ sadece bir kepçe ile yapılacaktır. ġiĢeyi ilk dolduran takım kazanır. Her takıma oyuncu sayısı kadar kepçe verilebileceği gibi fazla kepçe yok ise her takıma bir kepçe verilir.
SAVAġ GEMĠSĠ VE DENĠZALTI
Ġki izci savaĢ gemisi olur. Kalanlar Denizaltıdır. SavaĢ Gemileri gözleri bağlı olarak odanın bir yanında yere karĢılıklı oturur. Aralarında bir metre kadar mesafe vardır. Denizaltılar odanın diğer tarafından yaklaĢmaya baĢlarlar. ĠĢitilmeden savaĢ gemilerinin arasından geçmeye çalıĢırlar. SavaĢ gemileri birisinin yaklaĢtığını anlarsa kolunu o istikamete uzatıp torpido attım der. Torpido atılan izci battım diyerek yere çöker. Oyun bütün denizaltılar batıncaya kadar devam eder. SavaĢ gemilerinin arasından en fazla geçen izci birinci olur.
PAZAR SEPETĠ YENI ZALENDA
Her obaya üç dakika bir sepet verilir. Bu sepette marketlerden alınmıĢ ambalajlı yiyecekler vardır. Bu üç dakikada izciler oba olarak sepette olanları ambalajlı ürünlerin ambalajlarını hatta yazılarını tanımaya çalıĢırlar. Üç dakikanın sonunda her obaya yirmi soru olan bir kağıt verilir. Cevapları yazarlar. Sorular çikolata kaç gramdı. YeĢil paketin üzerinde ne resmi var. Hangi ürün Hindistan cevizli e216 hangi üründe yazılı idi gibi olabilir. Bu oyunda ilk önce izciler kiĢisel olarak cevap verirler daha sonra tüm olarak cevaplandırırlarsa takım çalıĢmasının gücü yükselen puanlarda görülür.
EġKÂLĠ NE FRANSA
Lider herkese üzerinde o grubun isimleri yazılı birer kart verir. Ġzciler o isimdeki izcinin tam eĢkâlini karta yazarlar. Lider kartları toplar. Ve sıra ile okumaya baĢlar. Lider okurken o eĢkâlin kimin olduğunu bilen izci adını bağırır. Eğer doğru değil ise lider yavaĢ yavaĢ okumaya devam eder. Doğru ad bağırılınca durur ve ikinci eĢkâle geçilir.
DENGE YARIġI
Malzeme: Ġçi su dolu metal bir tabak.
Oba belli bir mesafede sıralanır. BaĢlama ve bitiĢ yerleri çizgi ile belli edilir. YarıĢa baĢlayacak ilk izcinin önünde metal bir tabak içi su dolu vaziyette yerde durur. BaĢlama iĢaretiyle izci tabağın içindeki suyu dökmeden yarıĢı bitirirse o kazanır
EL BAĞLAMA
Oyunun Ġçeriği; KarĢılıklı iki izci çapraz bir Ģekilde iki bileklerinden de bağlanır. Düğümü Çözmeden birbirlerinden kurtulmaya çalıĢırlar. ĠĢin püf noktasını çözebilirlerse ancak o zaman kurtulabilirler.
Ġzci Oyun, AlkıĢ ve MarĢlar Kitapçığı (Ağustos 2017) www.asilder.org Sayfa 12
LĠDERĠ ĠZLE
Bütün çocuklar eĢit sayılarda 7-8 gruba ayrılır. Bir grup 7 kiĢiden fazla olmamalıdır. Her grup derin kolda toplanır. 1 numaradakiler grubun lideridir. Öğretmenin iĢaretiyle oyun baĢlar. Lider çeĢitli yürüyüĢ ve hareketler yapar, diğerleri onu takip ederler. 3-5 hareketten sonra öğretmen yine düdük çalar ve lider değiĢsin der. Bu komutla 1 numaradaki lider en arkaya geçer ve 7 numaralı oyuncu olur. 1.numaradakiler liderdir. (Yani önde olan lider olur.) Öğretmen her çocuğa bir lider olma Ģansını tanımalıdır.
TENEKE POLO
Malzeme: Her oba için bir değnek, bir tane silindir teneke kutu.
Obalar bir çizgiyi gerisinde obabaĢı baĢta olmak üzere derin kolda sıralanır. Teneke kutu sahanın ortasında sonunda ve orta yerde durur. ObabaĢının sırtına ikinci izci biner ve eline değneği alır. BaĢlama iĢaretiyle kutuya kadar gidilir. Değnekle teneke kutu sürülerek baĢlama çizgisinden döndürülür ve yerine kadar sürülür. Daha sonra kutu eski Ģekline getirilir.
ELEKTRĠK KĠMDE
Grup üyeleri daire Ģeklini alır ve el ele tutuĢur. Bir tane ebe seçilir ve odanın dıĢına çıkartılır. Sonra içeriden bir kiĢiye elektrik akımını baĢlatma yetkisi verilerek ebe içeri çağrılır. Elektrik akımına sahip kiĢi parmak ucu ile yanındaki Ģahsa oda yanındakine ileterek tüm daire boyunca elektriğin iletilmesi sağlanır. Elektriğe sahip Ģahıs ebeye yakalanmamak için elektriği bir süre tutabilir. Elektrik her zaman da aynı yönde ilerlemek zorunda değildir. Elektriği aldığımız Ģahsa geri yollayabiliriz. Ebe bulunca ya da belli bir süre sonra ebe değiĢtirilerek oyun devam ettirilir.
BOMBARDIMAN
Malzeme: 4 tenis topu, 2 hedef, 2 balon, tebeĢir
Hazırlık: Hedefler salonun dip tarafında 1 m önünde yer alacak
Oyuncular iki takıma ayrılır.. Takımlar numara alırlar. Her takım kendi hedefine atıĢ yapacaktır. Balonun içerisine su doldurularak ĢiĢirilir, hedefin ortasına asılır. Lider tarafından bir numara okunur. Oyuncular balona atıĢ yaparlar. Vurulmadığı sürece numara söylemeye devam edilir. Hedefi vuran takım kazanır.
MEġHUR ADAMLAR
Ġzciler defter ve kalemlerini hazırlar ve lideri beklerler. Lider veya oyunu idare eden: Hangi harfi söylersem harfle baĢlayan ünlü kiĢilerin adlarını yazacaksınız… der ve bir harf söyler. Belli bir zaman sonra siyasette, bilimde, tarihte, futbolda, müzikte vb. ün yapmıĢ adamlardan en fazla isim yazan izci, oyunu kazanır
 Konu, küme seviyesine göre değiĢik alınabilir. Ġllerimizin yazılması, dağlarımızın yazılması, nehirlerimizin yazılması vb. istenebilir
 Verilen süre bitince mutlaka tümüne kalemler bıraktırılmalı, hatta dirsekleri sırada olmak Ģartıyla havada da tutturulabilir.
Ġzci Oyun, AlkıĢ ve MarĢlar Kitapçığı (Ağustos 2017) www.asilder.org Sayfa 13
ESĠR ALMA-VERME OYUNU
Oyuncular karĢılıklı iki sıra olur. Aralarında 7-8 metre mesafe vardır. Her sıra sağdan numara sayar. A sıranın bir numarası karĢıya gider. O sıranın önünden geçerken bir kiĢinin herhangi bir yerine dokunur ve yakalanmadan kendi sırasına doğru kaçar. Kendisine dokunulan oyuncu bunu öbür sıranın hizasına kadar kovalamaya baĢlar. Eğer oyuncuyu yakalarsa, yakalanan oyuncu B sırasına esir olarak gider, o sıranın en sonuna eklenir. Dokunulmadan kaçarsa B sırasındaki kovalayan oyuncu esir olur ve A sırasının en sonuna eklenir. Belli bir süre sonra hangi sıra daha fazla ise o taraf oyunu kazanır.
GÖZ BAĞLAMA OYUNU
Oyunun Ġçeriği; Gözleri bağlanan izciler düz bir Ģekilde yürümeye çalıĢırlar.
AYAKKABI BULMA
Ġzciler derin kolda iki üç sıra olurlar. Lider tarafından bütün izcilerin ayakkabılarını çıkarıp sağ yanlarına koymaları istenir. Lider izcilerin sola dönüp on adım öne çıkmalarını ister. Bu arada bir baĢka lider ya da görevlendiren izci ayakkabıları birbirine karıĢtırıp ayakkabılarının bulunup giyilmesi istenir. Birinci gelen alkıĢlanır.
MEYVA SALATASI
Tüm grup üyeleri farklı meyve (Elma, Armut, Ayva, Karpuz) adlandırmaları ile adlandırılır. Grup çember oluĢturur ve bir kiĢi tam ortada ebe olur. Çemberin omuz omuza olması ve arada boĢluk olmaması önemlidir. Ebe daha sonra meyve isimlerinden birini söyler. Söylenen meyve ismine sahip olanlar yer değiĢtirir. Açıkta kalan ebe olur. Oyun bir süre böyle devam eder. En sonunda lider meyve salatası der ve tüm grup yer değiĢtirir.
RĠTMĠK ISINMA
Ġlk önce sağ ayak, sonra sol ayak yere vurulur. Bu hareketlerden sonra sağ el göğse hafifçe vurulur ve sırasıyla sol el“hazır ol” vaziyetine vurarak geçilir. Sonrada sol el parmak Ģaklatılır. Bu dizi, tüm grup ahenk içinde yapana kadar devam eder.
AYAK BAĞLAMA OYUNU
Oyunun Ġçeriği; KarĢılıklı iki izci birbirlerinin ayaklarına düğüm atmaya çalıĢırlar. Erken düğüm atan izci hediyesini alır.
BĠR ARACI CANLANDIRMA
Tüm grup üyeleri 4-5 takıma bölünerek bir aracı (Tren, Otobüs, Motosiklet, Vapur) canlandırmaları istenir. Grup üyelerinin her biri aracın bir parçası olur. Daha sonra bu canlandırmayı sahnelemeleri istenir.
ĠPĠ UZAĞA ATMA OYUNU
Oyunu Ġçeriği; En az 7-8 metre uzunluğundaki ipin bir ucu kendi elinde olmak üzere diğer ucunu en uzağa atma yarıĢıdır. Ġpi en uzağa atan galip olur.
Ġzci Oyun, AlkıĢ ve MarĢlar Kitapçığı (Ağustos 2017) www.asilder.org Sayfa 14
HOROZ OYUNU
Lider iki kiĢiyi çağırır. Biri beyaz, diğeri baĢka bir renk olan iki mendili, çağrılan kiĢilerin görmeleri engellenerek arkalarına iğnelenir. Birbirlerinin arkasında hangi renk mendil olduğu buldurulmaya çalıĢtırılır. Kendi arkasındaki mendili arkadaĢına göstertmemeye çalıĢır. Ġlk bilen oyunda kalır, bilemeyen oyundan çıkar ve yerine yeni oyuncu alınır. Oyun aynı Ģekilde devam eder.
Herhangi bir izci isimleri veya lakapları karıĢtırırsa oyun ilk izciden tekrar baĢlar. Oyun bittiğinde herkes birbirinin ismini öğrenmiĢ olur.
STEFET (BAĞIRMA)
Ekip-oba veya öbek iki gruba ayrılır ortalarına diğer ekipler-obalar veya öbekler konulur ve bağırmaya baĢlarlar. Ġkiye ayrılmıĢ ekip-oba veya öbek birbirleriyle konuĢmaya çalıĢırlar.
PARALI STAVET YARIġI
ĠkiĢer kol olunur. BaĢta duranların ebenin elindeki parayı bulmaya çalıĢırlar. Eğer para bulunursa gelip arkadaki arkadaĢının eline vurur. Bulmazsa buluncaya kadar oyun devam eder önce bitiren oyunu kazanır. ZAMAN ÖLÇÜSÜ Ġzciler iki denk gruba ayrılarak karĢılıklı iki sıra halinde otururlar. Her grubun baĢındaki izcide bir eĢya ( taĢ, kalem, Ģapka…) bulunur. Her izci bu eĢyayı elinde 10 veya 20 sn. tutmak suretiyle elden ele verir. Grupların hatalarını tesbit etmek için saatli iki izci kontrol eder. Hangi grup zamanı daha doğru tahmin ederse kazanır. Birinin yaptığı hatayı yanındaki izci düzeltebilir. Örneğin az tuttu ise kendisi fazla tutabilir.( her hangi bir iĢaret vermek veya saymak yasaktır.)
KĠM GÜÇLÜ
Alanın ortasına bir düz çizgi çizilir. Her çocuk bir eĢ seçer. EĢlerden biri çizginin bir yanında durur. Her çocuk sağ ayağını çizgiye koyar, iki çocuğun sağ ayaklarının burunları birbiriyle karĢılıklı durmuĢ olur; sol ayaklar geride tutulur. Çocuklar, karĢılıklı olarak el ele tutar, birbirlerini kendi taraflarına çekmeye çalıĢırlar. Çekilen, yani çizgiyi geçen çocuk, oyunu kaybetmiĢ sayılır, oyun istenildiği kadar yinelenebilir.
Not: Bu oyun, bir çizgi üzerinde çekiĢmeli yapıldığı gibi, çizgi olmaksızın, iki çocuğun bir eksen çevresinde dönerek çekiĢmesi biçiminde de yapılabilir AĞAÇTAN MEYVE KOPARMAK Ġki ağaç veya iki izci sopası arasına bir ip gerilir. Ġpe elma, armut, üzüm gibi meyveler asılır. Meyvelerin yüksekliği sıçranınca ağza eriĢebilecek yükseklikte olmalıdır. Aynı boydaki izciler kolları arkadan bağlanmıĢ halde meyvelerin altında dururlar. Verilen iĢaret üzerine sıçrayarak ağızlarıyla meyveleri koparmaya çalıĢırlar. Hangisi evvel koparırsa birinci olur. Meyve yerine yoğurda bulanmıĢ ekmek asılacak olursa çok daha gülünç olur.
Ġzci Oyun, AlkıĢ ve MarĢlar Kitapçığı (Ağustos 2017) www.asilder.org Sayfa 15
KALEYE HÜCUM
Malzeme: Futbol Topu
Küçük izciler, hücum ve müdafaa takımları olarak ikiye ayrılır-lar müdafaa takım yüzleri dıĢarı gelecek Ģekilde daire olurlar. Ve bir kaptan seçerler. Bu, kaptan dairenin içinde durur. Diğer takım bunların etrafına dizilirler topu içine atmaya çalıĢırlar. Top dairenin içine girdiği zaman içerde bulunan küçük izci topu dıĢarı atar. Ancak topun yere değmesi gerek. Yere değdiği takdirde kale zapt edilmiĢ olur ve takımlar yer değiĢtirirler.
ALĠKĠ DOMĠ
 Aliki domi – domiki ali (Sekme)
 ġık, Ģık, Ģemigo, Ģık, Ģıkda Ģemigo (Sağa – sola bel kıvırmak)
 ġık, Ģık, Ģemigo, Ģık, Ģıkda Ģemigo (Bel daire çizecek)
Ebe sekerek gider. Kimin önünde durursa oda ebenin yaptığı hareketleri yapar ebenin arkasına takılır. Oyun böyle devam eder.
YÖNLER
Ortada Lider durur Lider hangi tarafa dönerse gruplarda kendi yönünü bulur oyun böyle devam eder.
KELĠME BULMA
Örnek: Plaj – aj ile biten kelimeler
Nikelaj – kamuflaj – makyaj